Eva Shantharam

Eva Shantharam

2nd Grade Spanish Immersion Teacher

Email: shantharame@sfusd.edu